Daxili auditin normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Tədqiqatın məqsədi - daxili auditin normativ hüquqi bazasının və ölkədaxili tələblərin öyrənilməsi, tədqiq edilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təkliflərin verilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası - daxili audit üzrə qanunvericilik aktlarının və digər  nor-mativ hüquqi sənədlərin  araşdırılması, müqayisəli təhlil edilməsindən ibarətdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - təsərrüfat subyektləri üçün daxili auditin mahiy-yətinin, rolunun, qanunvericiliyin tələblərinin aydınlaşdırılması və normativ hüquqi sənəd-lərin təkmilləşdirilməsi  məqsədi ilə  istifadə edilə bilər.

Tədqiqatın nəticələri - rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində resursların effektiv istifadə olunması, şirkətin qoyulan məqsədlərinə çatması üçün daxili nəzarət sisteminin düzgün qurul-ması daxili audit funksiyasına tələbi gündən-günə artır.  Bu səbəbdən də daxili audit xidməti daim yenilənməli və təkmilləşərək  günün tələbinə cavab verməlidir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - daxili auditin iqtisadi mahiyyəti, rolu və tən-zimlənməsi məsələləri tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə, daxili audit üzrə müxtəlif problem-lərin tədqiqatına dair nəticələri özündə əks etdirən xarici  və azərbaycanlı  iqtisadçı alimlərin, müəlliflərin əsərlərinə baxılmış, normativ – hüquqi bazası araşdırılmış və  daxili auditlə bağlı “Daxili audit haqqında” Qanuna müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, Daxili Audit stan-dartlarının təkmilləşdirilməsi, proqramın və metodik vəsaitlərin işlənib hazırlanması barədə təkliflər irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər:  daxili audit, qanunvericilik  aktları, normativ hüquqi baza, daxili audit standartları, beynəlxalq audit standartları.

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№4 - 2022

Müəllif

Şirinova Şahzadə Nizami qızı