Maraqların toqquşması siyasəti

Baxılmaq üçün təqdim olunan yayımlanmamış materiallarda açıqlanan məlumatlar müəlliflərin yazılı razılığı olmadan heç bir redaktor, rəyçi və ya hər hansı digər məlumatlı şəxs tərəfindən şəxsi tədqiqatda istifadə edilməməlidir.

Resenziya nəticəsində əldə edilmiş imtiyazlı məlumatlar və ya arqumentlər məxfi saxlanılmalı, şəxsi və ya üçüncü tərəfin xeyrinə istifadə edilməməlidir.

Redaktor və redaksiya heyətinin hər hansı bir üzvü əlyazmalarla əlaqəli hər hansı bir müəllif, şirkət / qurumla ortaq, rəqabətli və ya digər münasibətlərdən və ya münasibətlərdən qaynaqlanan hər hansı bir maraq toqquşması halında əlyazmaları nəzərdən keçirmək öhdəliyindən azad olmalıdır.

Redaktor bütün iştirakçılardan müvafiq ziddiyyətli maraqların açıqlanmasını tələb etməlidir. Material dərc edildikdən sonra ziddiyyətli maraqlar aşkar edilərsə, düzəlişlər dərc edilməlidir. Ehtiyac olduqda imtina və ya narahatlıq ifadəsi dərc edilə bilər.

Materialların dərc üçün hazırlanması və baxılması prosesində,  habelə artıq dərc olunmuş məqalələrlə əlaqəli redaktorlar, müəlliflər və üçüncü tərəflər arasındakı mübahisələrin həlli üçün qəbul olunmuş həll yolu birbaşa əlaqələrdir. Beləliklə, şikayət və ya iddialar olduqda, jurnalın baş redaktoruna jurnalın elektron poçtuna və ya redaksiyanın jurnalın saytında göstərilən poçt ünvanına yazılı şəkildə müraciət etmək lazımdır.