Büdcə-vergi və pul-kredit siyasətlərinin qarşılıqlı əlaqə mexanizmi

Tədqiqatın məqsədi - pul-kredit  və  fiskal  siyasətin  qarşılıqlı  əlaqəsi meyarlarının səmərəli təkliflərinin müəyyən olunmasıdır.

Tədqiqatın metodologiyası kompleks təhlil, sistemli yanaşma, qruplaşdırma metodlarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - alınmış nəticələrdən  pul-kredit  və  fiskal  siyasətin  qarşılıqlı  əlaqəsi meyarlarının tətbiqi ilə bağlı nəzəri və praktiki problemlərin həll olunmasın-da istifadə edilə bilər.

Tədqiqatın nəticələri – fiskal siyasətlə monetar siyasətin əlaqələndirilməsinin başlıca me-yarları təklif edilmişdir.

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - pul-kredit  və  fiskal  siyasətin  qarşılıqlı  əla-qəsi meyarları müəyyənləşdirilmiş, onların reallaşdırılması üçün təklif və tövsiyələr irəli sü-rülmüşdür.

Açar sözlər: fiskal siyasət, monetar siyasət, buraxılış, model, amillər, Mərkəzi Bank, hökumət, əlaqələndirmə, optimallıq meyarı.

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№3 - 2022

Müəllif

Məmmədzadə Murad Teymur oğlu