№3 - 2015

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

Əliyev Ə.İ. i.f.d., dos.

Qlobal perspektivlər kontekstində Azərbaycan sənayesinin inkişafi və onun statistik

mo­ni­to­rin­qinin bəzi məsələləri....................................................................................................3

Əkbərova L.V. dis.

Sahibkarlıq subyektlərində daxili auditin səmərəli təşkilinin konseptual əsasları......................8

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

Əmiraslanova N.T. i.f.d.

Gəlirlərin cəmiyyətin sosial iqtisadi həyatında rolu.................................................................12

Qurbanov E.İ. doktorant

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində mirasın vergiyə cəlb edilməsi məsələləri......16

Babazadə İ.V. doktorant

Dövlət büdcəsinin icrasında xəzinədarlıq sisteminin səmərəliliyi............................................22

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Sadıqov F.B. p.e.d., prof., Sadıqov R.F. i.f.d.

İqtisadçılar üçün nitq mədəniyyəti meyarları............................................................................28

İbrahimov İ.H. i.e.d., prof.

Aqromarketinqin təşkili və fəaliyyətinin planlaşdırılması məsələləri......................................33

Fərhadi P.O. dos.

Ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları......................40

Allahverdiyeva M.A. dos.

Rəqabət davamlı transmilli biznesin mexanizmləri və onların təkmilləşdirilməsi..................44

Мусаев Ш.Т. дис.

Необходимость и особенности развития экономических отношений между

Рес­пуб­ли­ка­ми Азербайджан и Туркменистан......................................................................52

Фатахова Н.Р. докторант

Исследование моделей инновационного процесса в зависи­мости от функции

управ­ле­ния в строительных организациях...........................................................................57

Ахмедов А.А. дис.

Экономическая эффективность производства хлопка-сырца в хозяйствах аранского

эко­но­мического района..........................................................................................................69

Abdurahmanov S.Ş. doktorant

Sahibkarlıq strukturlarında strateji planlaşdırmanın metodoloji əsasları..................................73

Bəkirova V.H. dis.

Neftqazçıxarma müəssisələrində istehsalın idarə edilməsi sisteminin sinerji effekti...............79

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Həsənov H.S., prof., Rəhmanov S.B.

Təşkilatdaxili dəyişikliklərə qarşı müqavimətlərin idarə edilməsi məsələləri..........................84

Məmmədov İ.R. doktorant

Şəhər tikintisinin keyfiyyətinin idarə edilməsinin səmərəli sistemi və nəzarət metodları........91

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№3 - 2015