№1 - 2015

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

Səbzəliyev S.M. i.e.d., prof., Behbudov A.A.

Azərbaycanda mühasibat uçotu, hesabat və auditin inkişaf etdirilməsi istiqamətləri.................3

Байрамов Э.А. аспирант

Анализ современных научных подходов к формированию предпринимательской сре­ды­....8

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

Quliyev Z.Q. i.f.d.

Bank faizinin rolu və funksiyaları.............................................................................................15

Aslanov E.Ş. doktorant

Kommersiya banklarının effektivli idarə edilməsində risk amilinin rolu və onun

qiymət­lən­di­ril­məsi məsələləri...................................................................................................21

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Babayev Ə.P. prof.

Müasir iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının məzmunu və xüsusiyyətləri.............................27

Магеррамов А.M. д.э.н., проф.

Комплексный анализ внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики..38

Namazova C.B. i.e.d., prof.

Azərbaycanda həyata kecirilən uğurlu investisiya siyasəti iqtisadiyyatın

şaxələndirilməsinə xid­­mət edir.................................................................................................46

Musayev V.O. i.e.d.

İxrac yönümlü məhsul istehsalının artırılması istiqamətləri.....................................................50

Əbdülsəlimzadə Q.Y. i.e.d., prof.

Yoxsulluğun mahiyyəti, səbəbləri və azaldılması istiqamətləri................................................55

Məmmədova S.M. dos. Əliyev Ə.İ. dos.

Müasir şəraitdə dövlət proqramlaşdırmasının tətbiqinin regionların sosial-iqtisadi

inkişafında rolu.........................................................................................................................60

Sarıyev Ə.B. i.f.d.

Beynəlxalq əmək bölgüsü beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasıdır....................................67

Namazov Q.M. dos.

İqtisad yönümlü Ali məktəblərdə riyaziyyat kursu tədrisinin metodoloji əsasları...................74

Fərhadi P.O. dos.

Əmtəə bazarında rəqabət, rəqabətqabiliyyətlik və keyfiyyət məsələlərinin iqtisadi mahiyyəti......80

Yadigarov T.A. dis.

Neft-qaz hasilatında dəniz nəqliyyatının iqtisadi səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri......90

Həsənov İ.C. dos., Cəfərzadə M.H. doktorant

Tikinti materiallarının istehsalı müəssisələrində investisiya strategiyasının formalaşması......98

Urazayeva M.D. dissertant

Maşınqayırma müəssisələrinin istehsal potensialının səmərəli təşkili və idarə

edilməsində dövlətin innovasiya strategiyasının əsas istiqamətləri........................................105

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Sadıqov R.F.dos.

Hazırki dövrdə Azərbaycan Respublikasında sənaye müəssisələrinin strateji idarə

edilməsinin in­­kişaf meylləri.....................................................................................................109

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№1 - 2015