№1 - 2014

AUDİT,  UÇOT VƏ  İQTİSADİ TƏHLİL

Фейзуллаев М.А. д.э.н., доц., Джавадов Р.Д. д.э.н., доц.

Анализ факторов формирования цены и эффективности работ дорожно-строительного

пред­­­прия­тия .............................................................................................................................3

Musayev E.M. dissertant

Müxtəlif statistik modellər əsasında qiymətli kağızlar bazarının inkişaf dina­­mikasının qiy­mət­ləndirilməsi..................................................................................................................................8

Əkbərova L.V. doktorant

Sahibkarlıq subyektlərində iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsində daxili auditin rolu..........15

BÜDCƏ VƏ VERGİ  PROBLEMLƏRİ

Nəcəfova V.Q. i.f.d.

Bank sistemində ödənilən vergilərin xüsusiyyətləri.................................................................21

MALİYYƏ VƏ KREDİT

Həsənov İ.C. dos.

İnvestisiya iqliminin formalaşması - investisiya siyasətinin obyekti kimi...............................27

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Xəlilov H.A. prof., Yusifov E.M. i.f.d.

Azərbaycan Respublikasında emal sənayesinin inkişaf mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi...39

Əliyev Ş.T. dos.

Qloballaşma şəraitində xüsusi iqtisadi zonalar İnstitutunun səmərəliliyini şərtləndirən mühüm amillər.......................................................................................................................................46

Məmmədova A.İ. dos.

İnformasiya iqtisadiyyatının statistik tipli məsələlər həllində tətbiq olunan riyazi metodlar...51

Азизов С.Т. доц.

Экономика устойчивого состояния.......................................................................................59

Ələkbərov R.E. doktorant

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsal kooperasiyasının formalaşmasında xarici təcrübədən  istifadənin zəruriliyi və mümkünlüyü barədə...........................................................................65

Меликова Л.А. докторант

Важные аспекты расширения промышленного маркетинга на предприятии в условиях глобализации...........................................................................................................................71

Ахундова Н.Р. д.ф.и.н.

Из истории культурных связей Азербайджанской Республики и Республики Дагестан Российской Федерации...........................................................................................................78

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Sadıqov R.F.i.f.d.

Menecmentdə motivləşdirmə və ona sistemli yanaşma............................................................87

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№1 - 2014