№3 - 2013

AUDİT,  UÇOT VƏ  İQTİSADİ TƏHLİL

Məmmədov İ.A. prof., Əzizova X.C. dos.

Uçot siyasəti müəssisələrdə mühasibat uçotunun formalaşmasının əsasını təşkil edir...............3

BÜDCƏ VƏ VERGİ  PROBLEMLƏRİ

Musayev A.F. i.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü

Azərbaycanın vergi sistemi və onun formalaşma mərhələləri....................................................9

MALİYYƏ VƏ KREDİT

Nəcəfova V.Q. i.f.d.

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşması xüsusiyyətləri.....................................................14

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Ələsgərova  A.A. dos.

Azərbaycan Respublikasının bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə uğurla keçməsinin

elmi­­ əsasları..............................................................................................................................18

İsayev İ. B.

Estoniya pensiya sistemi: təcrübənin öyrənilməsi ...................................................................23

Гаджиева Л.А. д.ф.э.

Формирование маркетинговой стратегии высших учебных заведений............................34

Fərəcova D.D. müəllim

Cari investisiya sisteminin təşkili problemləri..........................................................................40

Poluxov T.N. doktorant

Neftqazçıxarma idarələrində kontrollinq xidmətində riyazi-iqtisadi modellərin tət­bi­qi

prin­sip­lə­ri..................................................................................................................................45

Dadaşov. İ.M. dissertant

Birbaşa xarici investisiyaların transmilliləşmə prosesində rolu...............................................50

Səfərov Ş.O. dissertant

Kənd təsərrüfatında iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətləri................................58

Quliyeva  A.Ə.

Azərbaycanda investisiya siyasətinin nəzəri-praktik aspektləri................................................64

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Sadıqov R.F. i.e.n.

Müasir mərhələdə qiymətin idarə edilməsi...............................................................................70

Аббасова М. Н. аcпирант

Сравнительно-правовой анализ имущественных вопросов в уголовном судоп­роиз­во­д­стве Азербайджанской Республики.....................................................................................74

RƏSMİ XRONİKA

Ali məktəb tələbələri üçün yeni dərslik....................................................................................80

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№3 - 2013