№2 - 2013

Nadirov A.A. i.e.d., prof., AMEA-nın həqiqi üzvü

Heydər Əliyevin Azərbaycanın iqtisadiyyatında müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası

böyük uğurla davam etdirilir.......................................................................................................3

AUDİT, UÇOT VƏ İQTİSADİ TƏHLİL

Танрывердиева Г.К. д.ф.н.

Методика анализа дебиторской задолженности в организациях.......................................13

BÜDCƏ VƏ VERGİ  PROBLEMLƏRİ

Fərhadi P.O. dos.

Beynəlxalq təcrübəyə  əsaslanan milli vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi............................ 20

MALİYYƏ VƏ KREDİT

Nəcəfova V.Q. i.ü.f.d.

Dövlət büdcəsi xərclərinin tənzimlənməsinin zəruriliyi.......................................................... 26

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Məhərrəmov A.M. prof.

Pozitiv ixrac stimullaşdırılması fonunda dövlətin iqtisadi maraqlarının qorunması............... 30

Məmmədova E.H. dos.

Azərbaycan Respublikasının neft-qaz hasilatı müəssisələrində investisiya siyasə­ti­nin

pers­pek­tiv istiqamətləri............................................................................................................36

Dadaşov İ.M. dis.

Qloballaşma şəraitində ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi münasibətləri........................................... 41

Салимзаде Н.М. асп.

Формы внешнеторговых связей и их особенности............................................................. 48

Aslanova E.K. dis.

    Əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyinin təhlili....................................................... 52

Hacıyeva L.A. i.ü.f.d.

Təhsil sferasinda marketinqin tətbiqi istiqamətləri.................................................................. 57

Əliyev T.N. prof.

Heydər Əliyev və Azərbaycan sənayesinin innovativ inkişafı.................................................65

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Axundova N.R. dos.

Heydər Əliyev və mədəniyyət..................................................................................................69

Həsənov H.K. i.e.n.

Tikinti müəssisələrində innovasiya fəaliyyəti və innovasiya proseslərinin idarə edilməsi..... 78

Əkbərli Ə.Z. b/m.

Şəhərlərdə yerli özünüidarənin təşkilinin beynəlxalq təcrübəsi.............................................. 84

RƏSMİ XRONİKA

Bakı Biznes Universitetinin yeni nəşrləri      

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№2 - 2013