№3 - 2017

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

 

Səbzəliyev S.M. prof., i.e.d.

Maliyyə uçotu və hesabatın beynəlxalq modellərinin təşkilati aspektləri ..........................

3

Коренкова С.И. доц .

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сек­то­ра: перспективы внедрения в россии......................................................................

8

Mustafayev Y.R. dos.,  Quliyev Z.Q. i.f.d.

Müəssisələrin uçot siyasətinin ümumi xarakteristikası və onun təşkilati- metodik aspektləri..............................................................................................................................

15

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

 

Əliyev Ş.T. i.e.d., prof.

Azərbaycanda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi problemləri və maliyyə-kredit sisteminin inkişafinin müasir aspektləri ..............................................................................

26

Mustafayev A.M. i.f.d., dos.,  Qurbanov T.M. i.f.d.

Milli iqtisadiyyatda dövlət sektorunun fəaliyyət səmərəliliyinin ilkin şərtləri....................

41

Дашдамиров С.А. дис.

О дефиниции «регулирование банковской деятельности» ...........................................

49

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

 

Gechbaia B. prof., Mamuladze G. prof., Goletiani K. assis/prof.

The role of importanceof innivotive policy in terms of european integration ....................

56

Shalimova N. doc. of econ. prof., Kuzmenko H. PhD in econ.

The system of tax relations in ukraine in the context of international comparisons: ffectiveness and information transparency………………………………………………..

62

Əliyeva Ş.T. dos.

Kadr axıcılığı sosial davranışın bir növü kimi ....................................................................

69

Fərhadi P.O. dos., Fərhadi G.M. mag.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətədavamlılığını xarakterizə edən

göstəricilər sistem ................................................................................................................

78

Kazımova Ə.X. i.f.d.

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda investisiya mühitinin səviyyəsinin qiy­mət­lən­di­rilməsi ..................................................................................................................................

86

İsgəndərova A.V. i.f.d.

Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafın müasir aspektlər .................................................

98

Garlytska D.

Implementation of emission trading scheme as an important prerequisite for effective mitigation of climate change ...............................................................................................

109

Təhməzov M.A. dis.

Korporativ idarəetmənin dövlət və özəl tərəfdaşları  arasında əlaqələrin səmərəliliyinə tə­si­ri .....................................................................................................................................

113

Məmmədova E.Ş. dok.

Sənaye müəssisələrində əmək resurslarının idarə edilməsi məsələləri ...............................

122

Мамед-Гасанов Е. докторант

Необходимость развития экономики посредством реинвестиции ...............................

131

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

 

Sadıqov R.F. dos., i.f.d.

Sağlam makroiqtisadi mühit ölkənin strateji inkişafının əsasıdır .......................................

137

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№3 - 2017