№1 - 2017

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

 

Hacıyev F.Ş. i.e.d., prof.                                                                                                             

Bazar iqtisadiyyatı  şəraitində auditdə iqtisadi təhlilin mərhələləri  və metodu.............................     

3

Аббасова С.А. к.э.н., доц.

Методические проблемы учёта и анализа затрат на обслуживание основного производства ................................................................................................................................

12

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

 

İsgəndərov R.Ə. i.e.n., dos., İsgəndərov A.R. i.ü.f.d. 

Maliyyə bazarında qiymətli kağızların iştirakı mexanizmlərinin  reallaşdırılması........................

24

Əliyev Ə.İ. dos.

Bankın maliyyə strategiyasının səmərəliliyinin  qiymətləndirilməsinin bəzi məsələləri...............

28

Quliyev Z.Q. i.f.d.          

Vergi siyasəti və iqtisadiyyatda inflyasiya və deflyasiya pro­sesinin nəticəsi ...............................

31

Kərimova  G.R. doktorant

Maliyyə bazarlarının təsnifatı və xarakterik xüsusiyyətləri ..........................................................

42

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

 

Əhmədov A.T. i.e.d., prof.

Ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin sosial təminatının əsasıdır ..............................................................

47

Babayev Ə.P. i.e.d., prof.

Müasir iqtisadi nəzəriyyə və innovasiyalı  inkişaf ........................................................................

52

Əliyev Ş.T. i.e.d.

Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin gerçəkləşdirilməsində ixrac potensialının artırılması yolları .............................................................................................................................................

60

Mahmudova L.F. i.f.d., dos.                                                                                                        

Ali təhsildə innovasiya proseslərinin və rəqabətin xüsusiyyətləri .................................................

67

Həsənov İ.C. dos.

Tikinti sferasında investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sisteminin formalaşması ....................

72

Kazımova Ə.X. i.f.d.

Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişafinın modelləşdirilməsində strateji aspektlər

84

Cəfərli H.A. dos.

Müasir iqtisadi çağırışlar zəminində milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının metodoloji aspektləri.........................................................................................................................................

89

Qəribov  A.H. i.f.d., dos.         

Beynəlxalq  ticarət əməkdaşlığında  Azərbaycanın iştirakı məsələləri .........................................

96

Холявко Н.И. к.э.н., доц.

Теоретико – прикладные аспекты формирования информационной экономики…………..

103

Pənahov A.M. i.f.d.

Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri .................................................................................

110

Quliyev  R.H. i.f.d.

Sosial-demokratik modelli ölkələrdə korporativ sosial məsuliyyət ..............................................

115

İmamquliyeva G.S. doktorant                                                                                                                                                                                                      

Emal sənayesinə investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması istiqamətləri ................................

122

Hüseynov T.F. b/müəl.

İnformasiya təminatı və ərzaq təhlükəsizliyi  ................................................................................

127

Zeynalova A.T. müəl.

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində xarici ticarətin iqtisadi asılılıq problemləri ........................

134

Muradova  N. müəl.                    

Azərbaycanda ekoloji tarazlığın dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında rolu .................

139

Мамедов  С. aspirant

Политические риски на пути привлечения иностранных инвестиций ..................................

144

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

 

 Sadıqov R.F. dos.

Müəssisənin strateji potensialı və onun inkişafı ............................................................................

149

Məcidov C.A. dis.

Kommersiya banklarının strateji idarə edilməsi səmərəliliyinin spesifik xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi .........................................................................................................................

153

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№1 - 2017