№4 - 2016

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

 

Mустафаев Я.Р. д.ф.э.н

 

Соврeмeнныe научно-концептуальные основы формирования бухгалтeрского учeта в информа­цион­ной систeме управлeния ..............................................................

3

Cavadov R.C. i.f.d., dos.

 

Milli valyutanın  devalvasiyasının sosial-iqtisadi nəticələrinin statistik qiymətləndirilməsi ..............................................................................................................

10

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

 

Rüstəmov P.H. i.f.d.

 

Müasir idarəetmə sistemində faizsiz maliyyə bazarlarının meydana gəlməsi və inkişaf istiqamətləri .........................................................................................................................

16

Меликова Л.А. докторант

 

Вопросы совершенствования финансово-экономических аспектов налогового механизма по стабилизации и роста экономики страны ..............................................

22

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

 

İbrahimov İ.H. i.e.d., prof.

 

Qeyri – neft sektorunda turizmin inkişaf istiqamətləri ........................................................

29

Hüseynov Q.S. i.e.n., dos.

 

Təbii inhisarların fəaliyyətinin səmərəli təşkil şərtləri və bir sira mənfi iqtisadi nəticələri.

35

Məmmədova A.İ.  f.-r.e.n,  dos. Hüseynova A.I. i.e.n., dos.

 

İnjinirinq mərkəzlərinin yaradılması perspektivləri ............................................................

40

Əliyev Ş.T. dos.

 

Sumqayıt sənaye kompleksinin ölkəyə valyuta resursları gə­tiril­mə­sində rolunun gücləndirilməsi məsələləri ..................................................................................................

45

Fərhadi P.O. dos.

 

Rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasının elmi-nəzəri əsasları .................................................................................................................................

51

Piriyev Ə.S. dos.

 

Multikulturalizm - vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişafinda vacib amil kimi……

57

Гаджиева Л.А. доц.

 

Анализ современного состояния туристического рынка Азербайджана ....................

62

İsgəndərova A.V. i.f.d.

 

Əhalinin iqtisadi fəallığının artırılması və sahibkarlığın inkışafinda bələdiyyələrin fəaliyyətinin gücləndirilməsi məsələləri .............................................................................

67

Əliyev R.Y. t.f.d.

 

Azərbaycanda sosialyönümlü mənzil sferasının inkişaf istiqamətləri ................................

73

Allahmanlı T.M. teacher

 

Sustainable development issues in Poland and Azerbaijan, their strategic aspects ............

81

Cahangirov N.X. müəllim

 

Azərbaycanda qiymətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri.......................

85

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

 

Ələsgərova  A.A. i.f.d., dos.

 

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində insan resurslarının idarə edilməsinin yeri və rolu.....

90

Quliyeva A.E. doktorant

 

Regionlarda sosial - iqtisadi inkişafın multiplikasiya effekti və milli iqtisadi təhlükə-sizliyin möhkəmləndirilməsi................................................................................................

96

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№4 - 2016