№2 - 2016

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

Namazova C.B. i.e.d. prof.

Sahibkarlıq subyektlərinin stimullaşdırılmasının nəticəsi olaraq məhsul istehsalının və

ixrac potensialının inkişaf tendensiyasının təhlili.......................................................................3

Quliyev Z.Q. i.f.d.

Xəzinədarlığın mahiyyəti, yaranma zərurəti və strukturu.........................................................11

Aslanov E.Ş. doktorant

Müasir şəraitdə daxili auditin effektivlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi..............................20

BÜDCƏ, MALİYYƏ VƏ KREDİT

Mustafayev A.M. i.ü.f.d., dos.

Milli iqtisadiyyatda qiymət amili baxımından dövlət sektorunun rolunun öyrənilməsi..........25

Rüstəmov P.H. i.f.d.

Azərbaycanda İslam bankçılığının fəaliyyət istiqamətləri........................................................30

Əliyev Ə.İ. i.f.d., dos.

Bankın maliyyə strategiyası: səmərəlilik kriteriyaları və göstəricilər sistemi..........................36

Abdullayeva E.C. müəl.

Qiymət mexanizmi və sahibkarlığa dövlət dəstəyi: qarşılıqlı əlaqələr.....................................40

Qorçiyeva N.V. dis.

Maliyyə resurslarından istifadənin müasir reallıqları və səmərəli istifadə yolları....................44

Kərimov A.Q. dis.

Bank menecmentinin formalaşması və inkişaf mərhələləri......................................................48

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Məmmədov M.Z. prof., Alıyev R.B. p.ü.f.d.

Matrislər cəbrinin xətti mübadilə modelinin tərtibi və tədqiqinə aid  bəzi məsələləri.............55

Fərhadi P.O. i.f.d., dos.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətədavamlılığı anlayışı, ona təsir edən amillər..............59

Məmmədova S.M. i.f.d., dos., Əliyev Ə.İ. i.f.d., dos.

Bazar münasibətləri şəraitində ixrac potensialının yüksəldilməsinin aktual problemləri.......66

Əhmədov M.M. i.f.d., dos.

Mənzil fondunun təkrar istehsalı mexanizminin formalaşdırılmasına klaster yanaşması.......73

Əliyev R.T. i.f.d.,dos., Mahmudova S.F. böyük elmi işçi

Emal sənayesinin inkişafının mövcud vəziyyəti və yaxşılaşdırılması yolları..........................80

Hacıyeva L.A. i.f.d., dos., İsgəndərova A.V. i.f.d.

Marketinq tədqiqatlarında fokus-qrupların tətbiqi xüsusiyyətləri............................................86

Həbibov V.X. i.f.d., dos.

Differensial hesabının bəzi məsələlərinin iqtisadiyyata tətbiqi ilə tədrisi................................95

Həsənov H.K. i.e.n., dos.

Tikinti materialları müəssisələrində innovativ fəaliyyətin inkişaf istiqamətləri......................99

Novruzov N.A. doktorant

Tikinti klasterlərinin tikinti sektoruna maliyyə və investisiya resurslarının cəlbinin

sürətləndirilməsində əhəmiyyəti.............................................................................................106

Əlizadə Ş.İ. dis.

Tikinti müəssisələrində investisiya resurslarının formalaşmasının konseptual əsasları.........110

Əsədov N.Ş. dis.

İnkişaf etmiş ölkələrdə ailənin dəstəklənməsi siyasətinin formalaşması və xüsusiyyətləri...116

Paşazadə C.H. dis.

Azərbaycanda neft-qaz emali kompleksinin inkişaf etdirilməsini şərtləndirən amillər..........123

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Sadıqov R.F. i.f.d., dos.

İdarəetmədə iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri.........................................................................127

Abbasova M.N.

Некоторые особенности уголовно-процессуальной регламентации наложения

ареста на имущество в Азербайджанской Республике .....................................................130

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№2 - 2016