№1 - 2016

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

Hacıyev F.Ş. i.e.d.

Müasir şəraitdə auditin inkişafının konseptual əsasları..............................................................3

Quliyev Z.Q. müəl.

Köməkçi istehsalatlarda məsrəflərin uçotu, məhsulların iş və xidmətlərinin istehlakçılar

üzrə bölüşdürülməsi....................................................................................................................9

Ağayeva N.A.

Vergi auditi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi......................15

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

Rüstəmov P.H. i.f.d., Ağayev S.S.

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində islam maliyyəsinin əsas səciyyəvi cəhətləri..................19

Əliyev R.M. i.ü.f.d., Əliyev.A.M.

Müasir iqtisadi şəraitdə müəssisənin maliyyə resurslarından səmərəli istifadə

istiqamətləri və nəzəri məsələləri..............................................................................................27

Mustafayeva G.M. i.ü.f.d.

Maliyyə sektoru üzrə dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri............................................32

Əliyev E.A. doktorant

İpoteka kreditinin xüsusiyyətlərinin nəzəri və təcrübi aspektləri.............................................38

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

İbrahimov İ.H. i.e.d., prof.

Regionların inkişafında investisiyanın əsas istiqamətləri.........................................................45

Qafarov K.S. dos.

Müasir mərhələdə kadr  hazırlığının tənzimlənməsi prinsipləri (makroiqtisadi aspektdə).......52

Məmmədova Z.M. dos., Axundov P.E.

Bank xidmətləri bazarında marketinqin zəruriliyi....................................................................60

Mirheydərova A.İ. dos.

Neftqazçıxarmada geoloji-texniki tədbirlərin tətbiqinin iqtisadi əsaslandırılması...................64

Yəhya S.H. doktorant

Marketinq bazar münasibətləri şəraitində idxal və ixracı tənzimləyən iqtisadi mexanizm kimi....70

Hacıyev R.A. doktorant

Azərbaycan banklarının investisiya potensialının artırılması prinsipləri..................................74

Мусаев Ш.Т. дис.

Роль великого шёлкового пути в развитии межправительственных экономических

от­но­ше­ний................................................................................................................................78

Zeynalova A.T. müəl.

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf

istiqamətləri...............................................................................................................................82

Bəkirova V.H. dis.

Azərbaycanda yanacaq-enerji kompleksinin investisiya təminatı............................................86

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Sadıqov R.F. dos.

Marketinq strategiyası ümumfirma strategiyasının tərkib hissəsi kimi....................................92

Aslanov E.Ş. doktorant

Bank risklərinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi yolları..................................................97

Гурбанов Э.И. дис.

Проблемы социально-экономического мышления, администрирования  и

зако­но­да­тель­ной системы....................................................................................................104

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№1 - 2016