BAZAR İNFRASTRUKTURUNUN DİNAMİKASI, STRUKTURLARI, SİSTEMLƏRİ VƏ ƏMƏLİYYAT MEXANİZMLƏRİNİN KRİTİK TƏHLİLİ

Tədqiqatın məqsədi - bu tədqiqatın məqsədi bazar infrastrukturunu təşkil edən mürəkkəb komponentlərin hərtərəfli və tənqidi təhlilini aparmaqdır.

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət yanaşmalarını birləşdirən çoxşaxəli metodologiyadan istifadə edir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - bu tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti siyasətçiləri, tənzimləyiciləri, bazar iştirakçılarını və alimləri bazar infrastrukturunun kritik aspektləri haqqında məlumatlandırmaq potensialındadır.

Tədqiqatın nəticələri - tədqiqatın nəticələri bazar infrastrukturunun dinamikası haqqında nüanslı bir anlayış təklif edir.

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - tədqiqat mövcud bilikləri yeni anlayışlarla sintez edən tənqidi təhlil təmin etməklə akademik ədəbiyyata töhfə verir. Bu tədqiqatın elmi yeniliyi onun bazar infrastrukturunun dinamik və bir-biri ilə əlaqəli sistem kimi tədqiqinə ya-naşmasındadır.

Açar sözlər: bazar infrastrukturu, maliyyə bazarları, əməliyyat mexanizmləri, texnoloji yeniliklər, normativ baza, bazar dinamikası.

https://doi.org/10.59610/bbu1.2024.1.5

Fayl

PDF

Buraxılış

№1 - 2024

Müəllif

Məmmədova Samirə Yaşar qızı