İqtisad elminin tədqiqat metodlarının tətbiqi xüsusiyyətləri

Tədqiqatın məqsədi – iqtisadi nəzəriyyənin ən önəmli prinsiplərini nəzərə alaraq əsas tədqiqat metodlarının müəyyənləşdirilməsi, düzgün təhlil və doğru nəticənin əldə olunması is-tiqamətində tövsiyələrin verilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində sistemli yanaşma, məntiqi ümumiləşdir-mə, analiz metodlarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – həyatımızın bütün sferalarında iqtisadi nəzəriyyənin düzgün tətbiqi üçün araşdırma metodları, dəqiqliklə seçilmiş tədqiqat obyektləri düzgün nə-ticəyə gələ bilmək üçün ən vacib amillərdir.

Tədqiqatın nəticəsi – araşdırmamıza əsasən, iqtisadi nəzəriyyənin təhlil istiqamətləri, tədqiqat metodları və onların düzgün tətbiqi bütün sahələrdə öz müsbət təsirini göstərərək in-kişafa və effektivliyin daha da artmasına səbəb olacaqdır.

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – iqtisadi nəzəriyyənin əhəmiyyəti müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: tədqiqat metodları, iqtisadi nəzəriyyə, təhlil, analiz, ümumiləşdirmə.

Fayl

PDF

Buraxılış

№4 - 2022

Müəllif

Piriyev Qəhrəman Məhəmməd oğlu