№2 - 2014

AUDİT,  UÇOT VƏ  İQTİSADİ TƏHLİL

Əliyeva T.A.

Audit fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

BÜDCƏ VƏ VERGİ  PROBLEMLƏRİ

 

MALİYYƏ VƏ KREDİT

Fərhadi P.O. i.ü.f.d., dos. 

Aqrar sahədə müasir inkişaf modeli

 

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Əhmədov A.T. i.e.d., professor

Demoqrafik proseslər və sosial – iqtisadi münasibətlər

İbrahimov İ.H. i.e.d., professor

Kənd təsərrüfati məhsullarinin keyfiyyətinə təsir edən amillər

Hüseynova S.M. dok.

Ümumdünya ticarət təşkilatini qloballaşmaya aparan yollar

         Hüseynov T.F.dis.

Ərzaq bazarinda əmtəələrin rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

İskəndərova A.V. i.ü.f.d.

Biznes növləri, onlarin  əsaslari  və fəaliyyətlərinin istelakçi  tələbatinin  ödənilməsində  rolu

Mehrəliyev X.İ. doktorant

İnnovasiya ölkədə sosial iqtisadi risklərin neytrallaşdirilmasinin amili kimi

Məmmədov R.K. dissertant

Kənd təsərrüfatinda uçot siyasətinin vəziyyəti: problemlər və onlarin həlli istiqamətləri

Əhmədova T.V. dis.

Müasir münasibətlər sistemində infrastruktur tədqiqinin nəzəri aspektləri

Səmədova Z.İ. i.e.n., dos.

Azərbaycan Respublikasinin dünya iqtisadiyyatina inteqrasiyasi

 

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

 

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№2 - 2014