№4 - 2017

AUDİT,  UÇOT VƏ STATİSTİKA

 

Əliyev Ə.İ. dos.

Firmanın innovasiyalı inkişafında qeyri-maddi aktivlərin rolunun qiy­mət­lən­di­ri­l­mə­si­ ..................

3

Hacıyev A.Ə. fiz.riy. e.d., Məlikli C.G.

Maliyyə hesabatlarının uzlaşmasında daxili nəzarətin opti­mal avtomatlaşdırılması........................

9

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

 

Həsənov İ.C. dos.

Məhdud maliyyə resursları şəraitində investisiyaların qiymətləndirilməsi......................................

19

Allahverdiyeva A.X. dissertant

Banklarda problemli kreditlər portfelinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi­..............................

31

Rəhimova A.E.

Qlobal maliyyə böhranı şəraitində dünya ölkələrinin kiçik və orta sahibkarlığı dəstəkləməsində

müxtəlif yanaşmalar..........................................................................................................................

41

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

 

Verbytska A. PhD in Public Administration, Khalilova I. MA in Economics

Improvement of public policy in the sphere of higher education funding as the mechanism of providing national economy efficiency……………………………………………………………

49

Əliyev T.Q. dos.

Əmək bazarının formalaşması və səmərəli məşğulluq arasında qarşılıqlı əlaqənin xü­susiyyət­lər­i­..

55

Hacıyeva N.Q. i.f.d.

Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin əsasları və göstəriciləri............................................

64

Мельник О.Г. аспирант

Европейские принципы государственной поддержки процесса социализации людей с инвалидностью................................................................................................................................

74

Abdullayeva E.C. müəllim

Beynəlxalq təcrübədə aqrar sahibkarlıq............................................................................................

81

Qafarlı Q.N. müəllim

Azərbaycan Respublikasının ixrac imkanları və ixrac potensialının sti­mul­laş­dı­rıl­ma­sının bəzi aspektləri...........................................................................................................................................

88

Bağırzadə Ə.G. doktorant

Emal və xidmət müəssisələrinin fəaliyyətində şəhər bələdiyyələrinin rolunun tək­mil­ləş­di­rilməsi istiqamətləri.......................................................................................................................................

97

İsmayılova L.F. dissertant

Sahibkarlığın inkişafı və onun  monitorinqinin təşkili  məsələləri...................................................

104

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

 

Qəribov A.H. i.f.d., dos.

Müasir mərhələdə Naxçıvan ərazi-istehsal kompleksinin idarə edilməsi səmərəliliyinin yüksəldilməsi.....................................................................................................................................

112

Lətifov K.F. dissertant

Çirkli pulların yuyulmasının ölkələrin iqtisadiyyatına təsiri............................................................

120

Hüseynov N.H.

Həyat sığortasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri .......................................................

128

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№4 - 2017