№3 - 2016

AUDİT,  UÇOT VƏ  STATİSTİKA

Səbzəliyev S.M. prof., i.e.d.

Mühasibat və vergi uçotunun ümumi və fərqli xüsusiyyətləri.....................................................

Vəliyev E.N. müəl.

Mərkəzi bankların  fəaliyyət məqsədlərinin təhlili: xarici təcrübə və Azərbaycan reallığı........

BÜDCƏ,  MALİYYƏ VƏ KREDİT

Quliyev Z.Q. i.f.d.          

Mikrosəviyyədə mənfəət vergitutmasinin modelləşdirilməsi .....................................................

BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Мамедов М.З. проф

Об одной задаче математического моделирования  экономических процессов..................

Səmədova Z.İ. dos.

Azərbaycan iqtisadiyyatında sahibkarlığın inkşafı ......................................................................

Азизов А.А. д.ф.э.н. доцент

Совершенствование основных направлений инвестиционных процессов в предприни-мательстве туризма ....................................................................................................................

Eminov A.N. dos., i.ü.f.d.

Sosial sahələrə qoyulan investisiya hədəflərinin müəyyən olunması taktikaları ........................

Cabbarova K.S.  i.ü.f.d.

Topdan və pərakəndə satış sahələrində innovasiyon fəaliyyətin əsas xü­su­siy­yətləri..................

Əliyev Ş.T. dos.

Azərbaycanda neft-kimya kompleksinin inkişafinın müasir aspektləri və istiqamətləri .............

Həsənov S.M. doktorant

Azərbaycanda turizm xidmətinin formalaşmasi və inkişaf istiqamətləri .....................................

Абдуллаева Б.Н. докторант

Взаимодействия менеджмента организации с системой внутреннего аудита на

нефтехимических предприятиях ..............................................................................................

Kərimova R.R. doktorant

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda emal sənayesinin mövcud vəziyyəti......................................

İsmayılova S.Ə. dis.

Yüngül sənaye müəssisələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsi və perspektivləri...............................

Abbasov R.C. dis.

Azərbaycanda demoqrafik vəziyyətin idxalın dövlət tənzimlənməsinə təsirinin təkmilləşdiril-məsi yolları .................................................................................................................................

HÜQUQ VƏ İDARƏETMƏ

Агаев  И.А. к.ю.н.

Роль органов внутренних дел  в обеспечении экономической безопасности Азербайджана в условиях глобальных угроз...........................................................................

Məmmədova K.M. b/m.

Tikinti şirkətlərində strateji idarəetmənin nəzəri əsasları ...........................................................

Гурбанов В.Н. dis.

Управление  знаниями в интеллектуальных организациях....................................................

 

Fayl

PDF

Buraxılış

№3 - 2016